מאמרים אחרונים:
Michael Shine & Partners

משרד הקליטה ביטל הטבה לעולים חדשים עד – אישור התקציב

טרוור סילברמן, 31, עולה חדש מבריטניה, השתקע עם משפחתו בישראל באוקטובר האחרון, אולם כבר הספיק להיכוות מביורוקרטיה ישראלית מבלבלת ומסורבלת. סילברמן, עורך דין
בהכשרתו, טוען כי עם העלייה לישראל הכיר משרד הקליטה בזכאותו לסבסוד שכר בסך 2,500 שקל למשך חצי שנה מענק שניתן למעסיק לצורך תמרוץ העסקת עולים. ואולם באחרונה – ההטבה בוטלה במפתיע בטענה שהמשרד לא יכול להעניק את הסבסוד בהיעדר תקציב מאושר
ל 2013.

סילברמן לא לבד, וכמוהו עוד עשרות עולים חדשים, שגילו כי הסבסוד לשכר לא יועבר, וזאת על אף הבטחות מוקדמות. סילברמן מספר כי בעקבות הבטחות שקיבל, ניהל משא ומתן על שכרו מול מעסיקו בישראל משרד עורכי הדין מיכאל שיין ושות‘.

“עוד כשתיכננתי את העלייה לישראל מבריטניה, הבנתי מנפש בנפש הגוף שאירגן את העלייה – כי כשאגיע לישראל תעמוד לרשותי הטבה של סבסוד שכר, אותה מספק משרד הקליטה”, הוא – מספר. “אחר כך הגיע אישור לכך ממשרד הקליטה. מסיבה זו, בעת שדנתי על השכר מול המעסיק, ציינתי כי קיים סבסוד, ועל רקע זה נקבע השכר “.
ההטבה עליה מדבר סילברמן, סיוע במימון שכר העולים קידום העסקה, ניתנת לאחר בחינת – קריטריונים שונים. באתר משרד הקליטה מופיעה ההסתייגות הבאה: “בהיעדר אישור תקציב המדינה ל 0231 חלות מגבלות על יכולת המשרד להתחייב ולשלם תשלומים”. עם זאת, לפי – סילברמן, ההסתייגות לא הועלתה בפניו בבירורים השונים .

למעשה, הוא מעיד כי מיד לאחר שעלה לישראל יצר קשר עם משרד הקליטה כדי לוודא שאכן ההטבה תעמוד לרשותו, ונאמר לו כי אכן כך. בהמשך נמסר לו כי עליו למלא טפסים כדי לקבל את ההטבה ברגע שיתחיל את ההתמחות במשרד. סילברמן עשה כן בפברואר, ואולם כמה שבועות לאחר מכן התבשר כי אין כסף למימון ההטבה. “כידוע לך לא אושר תקציב המדינה ל– 2013”, נכתב במכתב רשמי של המשרד מ 11במארס, “לכן נחזור ונדון בבקשתך לאחר אישור – התקציב “.

באוקטובר 2013 כבר היה ברור שהולכים לקראת בחירות. אם המשרד ידע שההטבה לא קיימת מדוע לא אמר דבר?”, שואל סילברמן. “זה מרגיז מאוד. ניהלתי משא ומתן על שכר – מתוך ידיעה שאקבל סיוע. בניתי על ההטבה הזו. הועמדתי במצב לא נעים מול מעסיקי כשהתברר שבעצם לא תינתן. המעסיקים שלי היו נדיבים והשאירו על השכר שנקבע על כנו, אך אין לדעת מה מצבם של עולים אחרים “
המעסיקה של סילברמן והשותפה במשרד, עו”ד שירה שיין, מדגישה כי בחודשים האחרונים עולים חדשים ועולים בפוטנציה אמידים יותר ופחות חווים פגיעה בתנאים. עולים אמידים – – עשויים להיפגע מכך שרשות המסים מתכננת לבטל, במסגרת חוק ההסדרים, את הפטור מדיווח על נכסים והכנסות מחו”ל למשך עשור, ואילו עולים אמידים פחות נפגעים מביטול הטבות כמו סבסוד שכר. “המדיניות המתהוות בתקופה האחרונה כלפי עולים לא תעודד עלייה לכאן, אלא בדיוק ההפך”, אמרה שיין
ממשרד הקליטה נמסר בתגובה: “המקרה של סילברמן ידוע למשרד. בהיעדר אישור לתקציב המדינה ל 2013 יש שירותים שהמשרד מנוע מלהעניק, לרבות הענקת סיוע כספי לזכאים לכך – בהתאם לנוהלי המשרד. המשרד פועל ככל יכולתו למזער את הפגיעה בעולים ובתושבים החוזרים. למשרד נהלים מסודרים בכל הנוגע לזכאות לסיוע של עולים ותושבים חוזרים, והוא פועל בכפוף לנהלים אלה ובהתאם לתקציב העומד לרשותו. עובדי המשרד המקבלים פניה של עולה לבירור זכאותו מסבירים לו את כללי הזכאות ואת התנאים למימוש הזכאות. כך נעשה גם בעניינו של סילברמן. המשרד פירסם באתר המשרד הודעה בדבר היעדר תקציב המדינה ועל המגבלות החלות עליו בשל כך “. מארגון נפש בנפש נמסר בתגובה: “הארגון מיידע עולים על כל סוגי הסיוע הניתנים. הוא מפנה את העולה אל המשרד הרלוונטי, להמשך הבירור בעניין הזכאות “.